REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

masterru.blog

1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób dostarczania treści cyfrowych przez Katarzynę Kucharską za pośrednictwem

sklepu internetowego masterru.blog

(zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”)  oraz określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

2 Definicje

1.Dni  robocze  – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku     z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.Dostawa – zamówione Treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, dostarczane są do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia lub udostępniane są do pobrania w Koncie Klienta.

3.Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

4.Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem  i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa.

5.Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.

7.Materiały – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, które Klient może nieodpłatnie pobrać oraz nieodpłatnie korzystać w zakresie własnego użytku osobistego oraz w celach dydaktycznych lub naukowych.

8.Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9.Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

10.Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

11.Sprzedawca – oznacza Katarzynę Kucharską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CENTRUM SZKOLEŃ JĘZYKA ROSYJSKIEGO “BIZNES.RU” Katarzyna Kucharska z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim (95-050), ul. Zgierska 19 lok 9, NIP: 7311916041, REGON: 360230474, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii; e-mail: contact@masterru.blog, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.

12.Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie masterru.blog.

13.Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

14.Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

15.Umowa o dostarczanie treści cyfrowych (dalej również jako “Umowa”) – oznacza umowę zawartą na odległość, której przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych nie zapisanych na trwałym nośniku, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

3 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1.Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie  z  nich  może  następować  wyłącznie  w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2.Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe  o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

3.Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas

korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych   w   urządzeniach   końcowych    Klientów    ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

4.W celu złożenia zamówienia    w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

5.W celu korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę, Klient powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Sklepu.

6.Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

7.Sprzedawca  oświadcza,   iż   publiczny   charakter   sieci   Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca   nigdy   nie   zwraca   się   do   Klienta   z   prośbą    o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

8.Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

4 Rejestracja

1.W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2.Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez  Sprzedawcę  na  Stronie  Internetowej  Sklepu  i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór  odpowiedniej  funkcji  znajdującej  się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4.W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5.Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa   o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś   Klient   uzyskuje   możliwość   dostępu   do   Konta   Klienta     i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

5 Zamówienia i dostarczanie Treści cyfrowych

1.Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu w zakresie Treści cyfrowych, nie stanowią oferty zawarcia umowy o dostarczanie Treści cyfrowych przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Treść cyfrową, którą jest zainteresowany. Dodanie Treści cyfrowej do zamówienia następuje przez wybór polecenia “DO KOSZYKA” pod daną Treścią cyfrową prezentowaną na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia  i  wskazaniu  w  „KOSZYKU” formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej  Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. W trakcie wypełniania formularza Klient ma możliwość zapoznania się  z  Regulaminem,  akceptując  jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.  Przed wysłaniem formularza Klient może wyrazić zgodę na dostarczanie mu Treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie  od  umowy,  poprzez  zaznaczenie  odpowiedniego  pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo  przed  złożeniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie dostarczenia Treści cyfrowych, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie  jest zobowiązany ponieść w związku z umową o dostarczanie Treści cyfrowych,  jak  również  o  zakresie,  czasie  i  zasadach  korzystania  z zakupionej Treści cyfrowej, będącej przedmiotem zamówienia.

4.W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest dostarczanie Treści

cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, Sprzedawca udziela nieodpłatnie Klientowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, do Treści cyfrowych, stanowiących utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz.1191), będących przedmiotem ww. Umowy, na następujących polach eksploatacji:

a)w zakresie utrwalania  i  zwielokrotniania  utworu  –  utrwalanie w pamięci komputera oraz zwielokrotnienie techniką drukarską;

b)w zakresie rozpowszechniania utworu – jedynie wystawienie, wyświetlenie lub odtworzenie Treści cyfrowej, stanowiącej utwór, w celach edukacyjnych i dydaktycznych;

c)wprowadzanie,  utrwalanie,  zwielokrotnianie   i   przetwarzanie w pamięci komputera.

5.Klientowi nie przysługuje możliwość udzielania sublicencji. Klientowi nie wolno w szczególności: wprowadzać Treści cyfrowych do obrotu, modyfikować, dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim w celach komercyjnych.

6.Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, będących przedmiotem zamówienia.

7.Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

8.Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację  o   przyjęciu   zamówienia   do   realizacji.   Informacja  o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa.

9.Po zawarciu Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

6 Płatności

1.Ceny na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ceny brutto.

2.Klient może wybrać następujące formy płatności:

a)przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

b)karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności paypal (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu paypal informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności).

3.Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

4.W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §6 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

7 Dostawa

1.Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Treści cyfrowe będące przedmiotem Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych bez wad.

2.Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację  o liczbie    Dni               roboczych potrzebnych  do Dostawy i realizacji zamówienia.

3.Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §6 ust. 2 Regulaminu.

4.Zamówione Treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, dostarczane są do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia lub udostępniane są do pobrania w Koncie Klienta.

5.Sprzedawca na życzenie Klienta przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta w trakcie zamawiania Treści cyfrowej, fakturę obejmującą zamówione Treści cyfrowe. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne   z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com

8 Rękojmia

1.Sprzedawca zapewnia dostarczenie Treści cyfrowych pozbawionych wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Treści cyfrowe mają wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2.Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z realizacją Umowy, której przedmiotem jest dostarczanie Treści cyfrowych. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres Kaqwadrat@gmail.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

3.Klient   może   zgłosić    Sprzedawcy    reklamację    w    związku    z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez  Sprzedawcę.  Reklamacja  może  być  złożona  w formie elektronicznej i przesłana na adres Kaqwadrat@gmail.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

4.Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów,    o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

9 Odstąpienie od Umowy

1.Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2.Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.

3.Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

5.W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.

6.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.

7.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

10 Usługi nieodpłatne

1.Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a)Formularz kontaktowy;

b)Newsletter;

c)Pobranie Materiałów;

2.Usługi  wskazane  w  §10  ust.  1  powyżej  świadczone  są  7  dni  w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4.Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

5.Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

6.Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

7.Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

8.Każdy   Newsletter   kierowany   do   danych   Klientów   zawiera    w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

9.Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

10.Usługa Pobranie Materiałów polega na umożliwieniu Klientowi nieodpłatnego zapoznania się oraz pobrania Materiałów, zamieszczonych przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu oraz nieodpłatnego korzystania z Materiałów w zakresie własnego użytku osobistego oraz w celach dydaktycznych lub naukowych.

11.Materiały, które zostaną udostępnione Klientowi w ramach usługi Pobranie Materiałów, stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz.1191), przeznaczone są do jego osobistego użytku. Klientowi nie wolno w szczególności: wprowadzać ich do obrotu, modyfikować, dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Materiały udostępniane są Klientowi jedynie jako pomoc merytoryczna dla zrealizowania zajęć dydaktycznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej.

12.Wszelkie Materiały, które zostaną udostępnione Klientowi w ramach usługi Pobranie Materiałów, może on przechowywać oraz powielać wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego oraz w celach dydaktycznych lub naukowych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia Materiałów.

13.W celu korzystania z Materiałów, Klient powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie Internetowej Sklepu.

14.Rezygnacja z usługi pobranie Materiałów jest możliwa w każdej chwili  i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.

15.Usługa nieodpłatna Poleć znajomemu polega na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom wysłanie przez tych Klientów do znajomego, wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru. Klient przed wysłaniem wiadomości określa Towar mający być przedmiotem polecenia, a następnie poprzez funkcję “Poleć znajomemu” wypełnia formularz podając swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia   lub    innego    typu    korzyści    za    korzystanie  z przedmiotowej usługi.

16.Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Poleć znajomemu, możliwa jest    w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania poleceń wybranych Towarów znajomym Klienta.

17.Usługa Zapytaj o produkt, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

18.Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zapytaj o produkt, możliwa jest    w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

19.Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.

20.Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

21.Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

11 Ochrona danych osobowych

  1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

12 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów o dostarczanie treści cyfrowych)

1.Zarówno  Klient,   jak   i   Sprzedawca   mogą   rozwiązać   umowę  o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

2.Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

3.Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

13 Postanowienia końcowe

1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

2.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.

3.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4.Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania  reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są  w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że            pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego    systemu rozstrzygania sporów     pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.  Zmiana  Regulaminu  wchodzi  w  życie  w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem    w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §12 Regulaminu.

6.Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

7.Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.11.2018 r.